Visies

Visie op jeugdhulp

De gemeenten, verwijzers, aanbieders en andere betrokkenen werken in Flevoland hard aan jeugd- en gezinshulp die past bij wat jeugdigen en gezinnen nodig hebben. Hulp die bijdraagt aan de veiligheid, gezondheid en het geluk van kinderen en jongeren.

Dat is en blijft natuurlijk primair de taak van ouders en verzorgers. Zij worden daarbij geholpen door zogeheten informele netwerken en diverse vormen van preventie. Pas als die hulp niet voldoet, helpt de gemeente. In eerste instantie met ambulante hulp en, als het echt niet anders kan, met hulp met verblijf.

We gaan beter sturen en monitoren, versterken de wijken, helpen gezinnen verder, bieden passende jeugdhulp en verbeteren de financiering. Op de korte termijn al werken we aan meer regionale samenwerking, een dashboard, versterking van de basis (informele zorg, preventie en ambulante hulp) en maken we nieuwe afspraken met aanbieders.

Bij alles wat we doen, vergeten we nooit voor wie we het doen. We spannen ons in voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. We werken aan hun veiligheid, gezondheid en geluk.

Document : Regiovisie Jeugdhulp Flevoland

Visie op huiselijk geweld en kindermishandeling

Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Voor een veilig thuis’

In het eerste kwartaal van 2024 hebben de Flevolandse gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ‘Voor een veilig thuis’ vastgesteld. De gemeente Zeewolde zal  binnenkort de visie ook vaststellen.

Vanuit zowel de Jeugdwet als de Wmo hebben gemeenten een taak in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Flevolandse gemeenten werken daarnaast ook samen in de regionaal georganiseerde aanpak van zorg en ondersteuning van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Deze visie moet zowel lokaal als regionaal leiden tot een samenhangende, duurzame en effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling voor inwoners van 0 tot 100+.

Document: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Visie op Wmo

Het ‘regionale zorglandschap Wmo Flevoland’ levert zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners en inwoners die ondersteuning nodig hebben als gevolg van psychische problemen, verslaving, een lichte verstandelijke beperking, huiselijk geweld of kindermishandeling.

De steun is erop gericht om naar een normale leefsituatie te komen waarbij de eigen behoeften en mogelijkheden centraal staan. De betrokken inwoners blijven zo veel mogelijk in hun eigen woonomgeving. Eigen regie, inzet op kansen en het aansluiten bij wat iemand wil en kan zijn daarbij belangrijke voorwaarden voor herstel.

Doorverwijzing naar het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang is alleen nog aan de orde als thuis wonen niet (meer) verantwoord of veilig is. Opvang of 24-uurszorg duurt in dat geval zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. We zorgen voor continuïteit in de begeleiding en schalen zorg op en af als het kan en nodig is.

Kernwaarden zijn: 

  • We werken met een mensgerichte aanpak (de inwoner staat centraal). Dit betekent dat inwoners waar mogelijk in hun wijk blijven wonen en zelf eigenaar zijn van hun plan. Hierbij zetten we de ondersteuningsbehoefte voorop in plaats van de diagnose.
  • Zorg en ondersteuning zijn dicht bij huis, passend, persoonlijk en gericht op alle aspecten van het leven. 
  • We zorgen voor een warme, soepele overgang voor kwetsbare inwoners tussen wonen in een instelling en wonen in de wijk. In de instelling maken ze al kennis met hun ambulante hulpverlener. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de persoonlijk begeleider uit de instelling tijdelijk mee te laten draaien in de ambulante hulpverlening. We streven daarbij naar ondersteuning door maatjes en vrijwilligers met op de achtergrond de hulpverlener  en bijvoorbeeld een casemanager.
  • We willen een warme ontvangst in de wijk. In veel wijken is veel sociale woningbouw en juist daar wonen of komen veel mensen die psychisch kwetsbaar zijn. We hebben oog voor de inwoners in de wijken en zorgen dat zij signalen en zorgen kunnen melden en dat daar vervolgens wat mee gebeurt. We streven naar voldoende comfort en draagvlak door van tevoren zo veel mogelijk te kijken naar wie in welke wijk komt te wonen en spreiding te bevorderen. Daarnaast zorgen we voor nazorg in de wijk als er een escalatie is geweest.

Document: Regionaal kader Wmo 2020-2026