Ketenpartners

Behalve aanbieders van hulp en zorg, hebben de samenwerkende gemeenten ook een reeks ketenpartners: organisaties die niet tot de aanbestede organisaties horen, maar wel degelijk wezenlijke bijdragen leveren.

Flever, voor een vitaal Flevoland

Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een vitale samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn. Flever draagt bij aan een goede, toegankelijke en betaalbare sector zorg en welzijn in Flevoland.

Dat doet Flever met drie programma’s: positieve gezondheid, arbeidsmarkt en onderwijs en versterken van inwoners. Binnen elk programma zijn er diverse projecten, gericht op met name professionals en organisaties. Zo’n project is ExpEx. Tegelijkertijd is er aandacht voor inwoners. Flever zet zich om inwoners regie te geven of te behouden op hun eigen leven.

Bij al dat werk heeft Flever drie rollen. De organisatie deelt kennis en analyses, brengt nieuwe ontwikkelingen op gang en verbindt organisaties en mensen.

Flever is sinds kort gevestigd op een nieuw adres: Visarenddreef 1 in Lelystad. Voor meer informatie: https://flever.nl/.

ExpEx, een project van Flever

Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een vitale samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn en daarmee een belangrijke ketenpartner in het Flevolandse veld. Doel is om in Flevoland een bijdrage te leveren aan de transformatie van de sector.  

Flever richt zich op positieve gezondheid, arbeidsmarkt, onderwijs en het versterken van inwoners. Op die terreinen voert Flever projecten uit, afgestemd op de behoefte van organisaties en overheden. Een voorbeeld is ExpEx Flevoland, gericht op het versterken van inwoners. Flever voert het uit in opdracht van Jeugdhulpregio Flevoland.

ExpEx staat voor experienced experts, ervaren experts. Het zijn jongeren met een historie in de GGZ, als dak- en thuisloze, als jeugdgedetineerde of met problemen thuis. De ervaring die zij hebben opgedaan, zetten zij in om de hulpverlening aan jongeren in Flevoland te verbeteren. Ze zijn een luisterend oor en maatje voor een jongere en gesprekspartner en adviseur van teams, organisaties, scholen, gemeenten en rijksoverheid. ExpEx staan vanzelfsprekend dicht bij de belevingswereld van jongeren en zijn zo een geloofwaardige bron van hoop.

Training

ExpEx Flevoland leert jeugdigen hun ervaring te gebruiken in gesprekken met hulpverleners, beleidmakers en bestuurders. Ze adviseren en delen hun visie op de zorg. Dat doen ze om zo beleid of bedrijfsprocessen meer aan te laten sluiten op wat jeugdigen nodig hebben. Ook kunnen ExpEx gewoon een luisterend oor zijn voor jongeren in Flevoland. ExpEx zijn daarmee de verbinder tussen professionals en jongeren.

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Een onderdeel van ExpEx Flevoland is het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Een jeugdige of jongvolwassene kan een MDT-traject volgen van zes maanden. In die tijd kan de jeugdige interesses ontwikkelen en het traject wordt afgesloten met een certificaat. Dat is van meerwaarde voor het cv van de jeugdige.

Voor meer informatie: Sam Gielen, s.gielen@flever.nl, 06 3658 8237. Of ga naar https://www.expex.nl/.
 

Flevo Academie Jeugd

Flevo Academie Jeugd (FAJ) is een netwerk voor zorgprofessionals in het zorglandschap Jeugd van Flevoland, met als doel deelnemers van elkaar te laten leren. Dat gebeurt met verschillende activiteiten:

Opleiding, training en lezingen:

  • Actieleren: leren door te doen, te reflecteren, te zoeken naar andere handelingsmogelijkheden en zo met elkaar steeds beter te worden.  Zie ook de publicatie over actieleren.
  • Werkconferenties en/of kenniscafés: de praktijkervaringen uit het actieleren verdiepen en concretiseren met behulp van bijvoorbeeld wetenschappelijke en praktijkkennis. De opgedane kennis wordt gedeeld met derden binnen de regio.
  • Organiseren van lezingen en workshops over thema’s die door de professionals uit de praktijk zijn aangedragen.
  • Specifieke trainingen op verzoek van de beleidsgroep van de Regio ter ondersteuning van de transformatie Jeugd.

Onderzoek

De Flevo Academie Jeugd doet bovendien in opdracht van de beleidsgroep van de Regio of zelfstandig, onderzoek  naar vraagstukken in de jeugdhulp. Doel is meer inzicht te krijgen in de jeugdhulp in Flevoland en deze verder te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Expex Flevoland, de beleidsgroep Jeugd van de Flevolandse gemeenten en andere relevante partijen (zoals lokale toegangen, gecertificeerde instellingen en aanbieders). 

Meer over de activiteiten van de Flevo Academie Jeugd is te vinden op: Activiteiten / Flevo Academie Jeugd

Logo Flevo Academie Jeugd

Nieuwsbrief FAJ

De Flevo Academie Jeugd brengt het zorglandschap jeugd Flevoland periodiek op de hoogte over haar activiteiten door middel van een nieuwsbrief, wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan.