Regionaal Handelingskader

Dit Regionaal Handelingskader is een handleiding voor verwijzers en uitvoerende professionals van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in de regio Flevoland. Het Regionaal Handelingskader beschrijft de werkwijze voor de toegang tot jeugdhulp in de regio Flevoland. De regio Flevoland heeft de 24 uurs jeugdhulp, Crisis en de HSJGGZ en JGGZ Intercultureel (hierna HSJGGZ) aanbesteed. Met de aanbesteding wordt een transformatie in gang gezet, waarbij het streven is te komen tot nul uithuisplaatsingen. Dit vergt een andere werkwijze dan gehanteerd is in de jaren hiervoor.

Met ingang van 1 januari 2024 starten de nieuwe contract voor de HSJGGZ. Hiermee verbinden verwijzers en uitvoerende professionals van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zich aan de inhoud en werkwijzen uit het Regionaal Handelingskader. In dit Regionaal Handelingskader worden werkafspraken, rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen concreet uitgewerkt.
De deelnemende gemeenten zijn Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk. Het Regionaal Handelingskader is een groeidocument. Dat houdt in dat dit document samen met verwijzers en jeugdhulpaanbieders wordt doorontwikkeld en verder wordt geconcretiseerd. 

Dit document is aan wijzigingen onderhevig, maar valt altijd binnen de kaders van de aanbestedingswet en dus de overeenkomst. De laatste versie is gepubliceerd op de website van de regio.

De opbouw van dit document

De regio Flevoland wil de processen rondom de toegang tot jeugdzorg makkelijk benaderbaar maken voor de professionals die hier binnen hun werk doen. Zodat er snel en eenvoudig gevonden kan worden hoe de toegang tot jeugdhulp in Flevoland in de praktijk tot uitvoer wordt gebracht. Naast de inhoud vanuit het Regionaal Handelingskader, zijn verwijzers en de professionals van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders verplicht in hun handelen gebruik te maken van de (actuele)
richtlijnen met betrekking tot jeugdhulp. We hebben het Regionaal Handelingskader dan ook interactief gemaakt. Er kan middels de diverse processtappen die de jeugdhulp in Flevoland kent, informatie gevonden worden.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Regiovisie

De Regio wil de zorg organiseren op basis van de ambities uit de Regiovisie ‘Samen, dichtbij en leren wat werkt’. De Regio moet binnen het zorglandschap meer investeren in alternatieve oplossingen die kleinschalig, dichtbij en toekomstbestendig zijn. Dat wordt gedaan door de zorg dichtbij en in samenhang te organiseren op de drie leefgebieden: wonen, onderwijs en vrije tijd. Het uitgangspunt hierbij is dat de zorg rondom een jeugdige wordt vormgegeven. 'De zorg verplaatst’, in plaats van ‘het kind verplaatst' – anders gezegd: de zorg volgt de jeugdige.

Gezamenlijke dienstverlening

Om de jeugdhulp te versterken, zet de Regio in op meer gezamenlijke dienstverlening van de vijf regiogemeenten. Dat is in lijn met de Norm van Verantwoord Opdrachtgeverschap (NvO) en de Hervormingsagenda Jeugd. Op de korte termijn zet de Regio in op het zoveel mogelijk uniformeren van werkwijzen en producten/oplossingen van alle gemeenten. Op de middellange termijn werkt de Regio aan een gezamenlijke inkoop van alle jeugdhulp, zodat de lokale jeugdhulp en de regionale jeugdhulp nog beter op elkaar aansluiten.

Uniformering toegang tot jeugdhulp

De toegang tot jeugdhulp is lokaal georganiseerd. Alle gemeenten zetten zich in om jeugdigen thuis veilig op te laten groeien en streven naar uniformiteit in de toegang tot jeugdhulp. Bij een hulpvraag op het gebied van wonen zoekt de verwijzer, vanuit de rol van perspectief-regisseur, in eerste instantie naar oplossingen binnen het eigen netwerk en binnen de eigen leefomgeving van de jeugdige. Dit doet hij in samenspraak met de jeugdige en het gezin.

Welke maatregelen beschrijven we hier om tot uniformering van jeugdhulp te komen? Wat
verwachten we van toegang en van jeugdhulpaanbieders? Hoewel de toegang lokaal georganiseerd is, zet de regio Flevoland zich met de lokale gemeente in om processen, daar waar mogelijk, te uniformeren.

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Indien "Nee", graag uitleggen waarom. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?
Vul hier geen persoonlijke gegevens in. Als u een persoonlijke vraag heeft, kunt u mailen met aankoopcentraleregioflevoland@almere.nl.