Regionaal Expert Team (RET)

Daar waar verwijzers en zorgaanbieders het niet lukt om voor complexe vraagstukken een passend perspectief te vinden is het team laagdrempelig, flexibel en wendbaar te benaderen voor:

 • vragen over het organiseren van passende inzet;
 • ruggensteuntje nodig bij het handelen;
 • het helpen bij het verhelderen van de verklarende analyse;
 • creatief meedenken om te komen tot passende ondersteuning.

Het RET kan hierbij inhoudelijke expertise bieden, omdenkcapaciteit leveren, of organiseert samen met de verwijzer passend aanbod. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het tijdelijk inzetten van Team AnderS. Team AnderS wordt ingezet ter voorkoming van een uithuisplaatsing of te ondersteunen bij de door-en uitstroom. Hiermee hebben wij de doorontwikkeling van het RET gerealiseerd en de werkzame elementen van de versnellingsaanpak geborgd. Vanaf 1 januari aanstaande, houdt de huidige rol van de zorgbemiddelaars op te bestaan. Deze maand zijn de werkzaamheden overgedragen naar het RET. Het RET kan verwijzers ondersteunen bij het vinden dan wel organiseren van passende ondersteuning.

 

De meest gestelde vragen en antwoorden over het Regionaal Expert Team (RET)

Een verwijzer schakelt het RET als het niet lukt om een passend antwoord te vinden bij een complexe zorgvraag. Je kunt er terecht voor:

 • vragen over passende inzet;
 • steun bij het handelen;
 • hulp bij het opstellen van een analyse;
 • creatieve ideeën om te komen tot passende ondersteuning.

Dat doet het RET met organisatievermogen, vakkennis en creativiteit. Daarnaast biedt het RET toegang tot Team AnderS.

Team AnderS doet wat nodig is rondom jeugdige en gezin. Dit doet Team AnderS om een uithuisplaatsing te voorkomen, of helpt bij het bespoedigen van door- en uitstroom. Medewerkers van Team AnderS werken in duo’s. Die duo’s zijn direct actief voor jeugdigen en hun gezin, netwerk en verwijzer. 

Nogal wat:

 • sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen;
 • gedragsdeskundigen;
 • specialisten op het gebied van complex gedrag, licht verstandelijke beperkingen, forensische aspecten en verslavingszorg;
 • ervaringsdeskundigheid.

Zo kort als het kan en zo lang als nodig. Doorgaans duurt een traject zes tot acht weken. In die periode wordt samen met betrokkenen passende hulp geboden, wordt doorverwezen naar vervolgzorg of gaat jeugdige en gezin zelf verder. De regie blijft in handen van de verwijzer en krijgt ook daarbij hulp van Team AnderS.

Stuur een e-mail: ikwil@versnelling-fl.nl. Het RET is op werkdagen bereikbaar, en reageert altijd binnen 48 uur. 

Het RET helpt de verwijzer:

 1. op inhoud (inhoudelijk denkvermogen)
 2. buiten de gebaande paden meedenken in oplossingen voor de organisatie van de zorg (omdenkvermogen)
 3. het daadwerkelijk organiseren van de zorg (organisatievermogen)

De verwijzer kan op basis van het advies van het RET besluiten tot inzet Team AnderS, ‘doen wat nodig is’ zo lang als nodig, zo kort als het duurt (richtinggevend 6-8 weken). Team AnderS biedt de daadwerkelijke begeleiding.

Het RET is een team van experts die vakkennis combineren met kennis over alle facetten van het sociaal domein in Flevoland. Rond het RET is er een schil van flexibel inzetbare deskundigen op het gebied van onder meer kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische zaken, verslavingszorg en therapeutische behandelmethoden. 

Ja, verwijzers delen informatie met het RET pas na toestemming van de cliënt en/of diens ouders. De verwijzer legt uit wie welke gegevens ontvangt en wat er mee gebeurt. Overigens mag een cliënt een derde meenemen bij een gesprek over het delen van informatie. 

De verwijzing naar die hulp is een taak voor de verwijzer en niet van het RET. De gekozen hulp dient te worden geboden door een lokaal of regionaal geselecteerde aanbieder.

Nee, daarvoor geldt een andere procedure. Klik hier voor meer informatie.